సమాచార హక్కు చట్టం
పౌరుని అభ్యర్ధన మేరకు ప్రభుత్వ సమాచారము "సమాచార హక్కు చట్టం 2005" క్రింద సకాలంలో ఇవ్వటం తప్పనిసరి.
ప్రధాన ప్రభుత్వ ఆర్డర్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఆర్డర్లు ఉదాహరణకు పి.ఆర్. సి. 2005 జివోలు.
వేలం
ప్రస్తుత వేలాల ప్రకటనల గురించిన సమాచారము తెలుసుకొనుటకు...

ఆం.ప్ర.శాసన సభ
శాసన సభ గురించి మరిన్ని వివరాలు...

గవర్నరు వివరాలు
గవర్నరు గురించి మరిన్ని వివరాలు...
ప్రకటనలు
ఉదాహరణకు ఉపాది అవకాశాలు, విధ్యాసంస్ధల ప్రవేశ ప్రకటన...
కీలక వ్యక్తుల సమాచారం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము లోని కీలక వ్యక్తుల సంబంధిత సమాచారము
మంత్రుల సమాఖ్య
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వములో ఎవరెవరు ఏ విభాగానికి సంభందించినవారో తెలిపే సమాచారము.
హై కోర్టు
హై కోర్టు గురించి మరిన్ని వివరాలు...
ముఖ్య మంత్రి వెబ్ సైట్
ముఖ్య మంత్రి సహయనిధి
ఆం.ప్ర.విజయాలు
ముఖ్య మంత్రి వ్యక్తిగత సమాచారము

శ్రీ న్.చంద్రబాబు నాయుడు
గౌ|| ముఖ్యమంత్రి    
ఆం.ప్ర.ప్రభుత్వం    


2010 - 2011 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సామజిక ఆర్ధిక సర్వే నివేదిక


శ్రీ కృష్ణ్ కమిటి నీవేదిక (తెలుగు)


శ్రీ కృష్ణ్ కమిటి నీవేదిక (ఉర్దూ)


2011 స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమీషన్ పరీక్షల కాలపట్టిక


మంత్రుల సమాఖ్య


భీమా వైద్య సర్వీసుల శాఖ పారా మెడిల్ నియామకం


2010 - 15 ICT విధానము


అవినీతి నిరోధక శాఖ (యాంటి కరప్షన్)

Hits On APOnline |  Awards & Achievements |  Emergency Numbers   |  Contact Us