ఓటు హక్కు-మన జన్మ హక్కు   ♦   నోటుకో ఓటు వేస్తే-అది నీ భవితకు చేటు   ♦   ఓటు హక్కును వినియోగించుకో-ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించుకో   ♦   ప్రజాస్వామ్యంలో- ప్రజలే న్యాయ నిర్ణేతలు   ♦   ఓటు హక్కు వినియోగించుకో ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకో   ♦   ప్రతి వయోజనుడు దేశ రక్షణకు ఉపయోగించే ఏక్తెక ఆయుధం ఓటు హక్కు   ♦   విద్య వినయాన్ని ఇస్తుంది ఓటు హక్కు మంచి నాయకున్ని ఇస్తుంది   ♦   18 సంవత్సరాలు నిండిన పౌరుడు పొందే ఏక్తెక హక్కు ఓటుహక్కు.   ♦   ఓటు హక్కు వినియోగించుకో దేశ ప్రగతిని పెంపొందించుకో   ♦   కులం మతము ప్రాంతము కన్నా ఓటుహక్కు మిన్న.   ♦   ఈ దేశభవిష్యత్తు ఓటుహక్కు కలిగిన పౌరుని చేతిలో ఉంది   ♦   ప్రాణికి హౄదయం ఎలాంటిదో, ప్రజాస్వామ్యానికి ఓటు అలాంటిది.
   The Hindu Education Plus International Education Fair ...
   Seminar on career options in accounts and finance for ...
   Vodafone and ICICI Bank launched 'M-Pesa' (HYD) ...
   Canon to zoom in on security camera market (HYD) ...
Previous...
 
Right To Information Act
Provides right for citizens to secure more..
Important Govt. Orders
Orders by Andhra Pradesh Government  For New GO's
Tenders
Know more about current tender notices
AP Legislative Assembly
Know more about AP Legislative Assembly...
Governor's Information
Know more about AP Governor...
Notifications
Such as those for recruitments, for admission to academic and so on...
Key Contacts
Find contact information of key people within AP Government
Council of Ministers
Find details about the who's who of the AP Government right here
High Court
Know more about High... Court
AMC for Baggage Scanner located at Secretariat
List of qualified persons in the written examination for the post of Boiler Operation Engineer
Permission to the Telagana Women Employees on International Women Day
AP Reorganisation Portal
A.P. Regulation Act 2014
Insurance Medical Services Department - Hall Tickets
GAME Policy-2014-19
Final Seniority List of Pvt. Secretaries to Govt., working in Secretariat under the control of Single Unit
AP Socio-Economic Survey Report 2012- 2013
[+] more
AMC for Baggage Scanner located at Secretariat

List of qualified persons in the written examination for the post of Boiler Operation Engineer

A.P. Regulation Act 2014

Insurance Medical Services Department - Hall Tickets

GAME Policy 2014-2019

Final Seniority List of Pvt. Secretaries to Govt., working in Secretariat under the control of Single Unit


Hits On APOnline |  Awards & Achievements |  Emergency Numbers   |  Contact Us